Home

 
 
Bin Jiang
Urban Governance and Design Thrust,  
Society Hub, The Hong Kong University of Science  
and Technology (Guangzhou)
Nansha, Guangzhou, China
Phone: +86 20 8833 6908
Email: binjiang AT hkust-gz.edu.cn
Scholar: http://scholar.google.com/citations/Bin_Jiang
RG: https://www.researchgate.net/profile/Bin_Jiang3/
BinsTweets: https://twitter.com/binjiangxp/
MapGEN: http://lifegis.hig.se/Sweden/
BinsArXiv: http://arxiv.org/a/jiang_b_1/
COVID19: http://lifegis.hig.se/COVID19/
USCITIES: http://lifegis.hig.se/uscities/
Head/tail breaks: https://en.wikipedia.org/wiki/Head/tail_Breaks/
Geomatics: http://giscience.hig.se/binjiang/geomaticsprogram/
Simulation: http://giscience.hig.se/binjiang/movingbehavior/
Mapping: https://nationalmapping.icaci.org/